Тежки заболявания и/или Живот

Част първа

петък, 10 февруари 2012 г.

Време за четене: 2 минути

Когато сключвате застраховка/и "Тежки заболявания" и "Живот*" осигуряващи покритие по едно и също време, добре е да сте запознати с различните вероятности!

Несъмнено, покриването на рисковете "Тежки заболявания" (може да ги срещнете или чуете, като "Критични заболявания" или "Сериозни заболявания") и "Смърт" е много важно за тези, които нямат заделени пари за такива моменти.

Нека илюстрираме различните случаи, които могат да Ви споходят по време на срока на застрахователните договори:

На пазара срещаме решения, които осигуряват покритие за едно от двете събития или и за двете. Ето два примера съобразени с горните три случая. За по-добра разбираемост ще използваме следните словосъчетания ""Тежки заболявания" или "Смърт"" и ""Тежки заболявания" и "Смърт"" :

Пример 1 - "Тежки заболявания" или "Смърт":

Осигурени са покрития в размер на 50 000 лева и за двата риска. Платените суми от застрахователя биха изглеждали така:

Максимално изплатена финансова компенсация за примера 50 000.00 лева.

Пример 2 - "Тежки заболявания" и "Смърт":

Осигурени са покрития в размер на 50 000 лева и за двата риска. В този случай платените суми от застрахователя биха изглеждали така:

Максимално изплатена финансова компенсация за примера 100 000.00 лева.


Пример 2 осигурява финансова свобода за застрахования и за посочените от него лица в случай, че се случат последователно и двете събития по време на срока на договора/ите. При Пример 1 е възможно да се получи финансова дупка за лицата, зависими от дохода на починалия, и те да имат финансови затруднения, тъй като в повечето случаи парите, които са изплатени от застрахователя за тежко заболяване, вече ще са изхарчени (или голяма част от тях), за да се направи всичко възможно този човек да оздравее. Остава неясен моментът при Пример 2 дали застрахователят покриващ риска "Смърт" ще прекрати или измени застраховката, след като бъде информиран за промяната в здравословното състояние на застрахования, но това зависи от редица фактори.

В заключение - Застрахователни решения като в Пример 1 е удачно да изберете тогава, когато имате някакъв резерв от средства и сте се самоосигурили по някакъв начин, така че да не Ви притеснява евентуалната развръзка, илюстрирана в трети случай. Разбира се, тези средства не трябва да се използват в никакъв случай за нещо различно.


* - В публикацията се разглеждат застраховки "Живот" покриващи риска "Смърт"