FacebookYouTube

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

За лично финансово планиране и информационни технологии
Наименование: Екипът на ВаханПравно-организационна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорностЕдинен идентификационен код: 205889947ДДС номер: BG205889947Седалище и адрес на управление: Град Пловдив, улица Преслав 19IBAN: BG21 BPBI 7942 1200 0413 19
За застрахователно посредничество
Наименование: Екипът на Вахан - застрахователно посредничество (Предишно: Вахан М. Тахмизян)Правно-организационна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорностЕдинен идентификационен код: 200486294ДДС номер: BG200486294Седалище и адрес на управление: Град Пловдив, улица Преслав 19IBAN: BG54 RZBB 9155 1014 8714 94 /НЕ се използва за плащане на застрахователни премии (вноски по застраховки)/Дружвството е вписано в публичния регистър по чл. 30 ал.1 т.12 от Закона за КФН. За проверка.